Besluttet ved den stiftende generalforsamling d. 03.11.2010.

Med revision pr. 11.04.2018, § 3, stk. 1.

Med revision pr. 10.04.2021, § 4, stk. 2 og § 4, sk. 3. 

 • § 1.   Navn og hjemsted:
 • Stk. 1.    Foreningens navn er Skattergade Beboerforening.
 • Stk. 2.    Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.
 • § 2.   Foreningens formål:
 • Stk. 1.  Foreningens formål er at varetage Skattergades interesser nu og i fremtiden.
 •  § 3.   Medlemskreds og kontingent:
 • Stk. 1.  Som medlemmer kan optages enhver som bor/har boet eller er/har været næringsdrivende i Skattergade. 
 • Stk. 2.  Medlemskontingent fastsættes for eet år ad gangen af generalforsamlingen og indbetales senest 31.januar. Medlemskabet skal være personligt.
 • § 4    Generalforsamlingen:
 • Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned og indkaldes
  med mindst 4 ugers varsel skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

 • Stk. 3.  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hændesenest 3 uger før afholdelsen.

 • Stk. 4.  Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer.
 •            Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 • Stk. 5.  Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
 • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens/formandens beretning.
  • Forelæggelse af årsregnskab.
  • Fastlæggelse af kontingent  
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Nedsættelse af udvalg.
  • Evt.
 • Stk. 6.   Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.    Generalforsamlingens beslutning indføres i protokol
 • Stk. 7.   Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemme-flertal.
 • Stk. 8.   Ekstraordinær generalforsamlikng kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
 • § 5.   Foreningens ledelse:
 • Stk. 1.    Foreningen ledelse udfgøres af bestyrelsens 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
 • Stk. 2.    3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år.
 • Stk. 3.    2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på ulige år.
 • Stk. 4.    Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 5.    Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsgangen.
 • Stk. 6.    Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
 • Stk. 7.    Formanden leder bestyrelses forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
 • Stk. 8.    Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslut-ninger/handlinger. Bestyrelsen skal indformere om dagsordenen samt referere fra mødet til alle medlemmer.
 •  § 6. Regnskab og revision:
 • Stk. 1.    Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
 • Stk. 2.    Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • Stk. 3.    Revisorpågtegnet regnskab sendes ud med indkaldelsen til general-forsamlingen.
 • Stk. 4.    Regnskabet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.
   
 • § 7. Tegningsregler:
 • Stk. 1.    Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer må ikke komme fra samme husstand.
 • § 8.  Vedtægtsændringer:
  Stk. 1     Vedtægtsændringer kan vedtages på to på hinanden følgende generalforsam-linger med 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • § 9.   Opløsning:
  Stk. 1.   Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2    Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: En fest.